واگذاری

Grant

انتقال مالکیت.

دادن حق مالکیت اموال منقول و یا اموال غیر متقول به شخص دیگر

Posted on