فله

اجناسی که به صورت کیلویی و غیر بسته بندی فروخته شود.

Posted on