نورگیر

sky light

محلی برای قرار دادن‌پنجره به منطور تامین نور داخلی

در ساختمان های،شمالی نورگیر در پشت ساختمان  یعنی در جهت شمال است

Posted on