شاتر

shutter

کر کره ، محافط کره کره مانند برای پنجره

Posted on