طرفین قرارداد

متعاقدین.
دو یا چند نفر که معامله ای بین انها  انجام میگرد.

Posted on