پاسکال

Pascal

پاسکال  ، با نشان Pa  یکای (واحد ) اندازه‌گیری فشار است.
یک پاسکال ، فشاری است که توسط نیرویی به بزرگی یک نیوتن به صورت عمود بر مساحت یک متر مربع اعمال می‌شود.
مگا پاسکال = 1.000.000 پاسکال

Posted on