پارتیشن

partition

دیوار داخلی ، دیوار عیر باربر ، اعم از دیوار بنایی یا دیوار پیش ساخته و یا دیوار موقتی برای تقسیم بندی فصا

این دیوار از مصالح بنایی و یا مصالح پیش ساخته و خشک  و یا چوب شیشه و ….میتواند باشد

Posted on