کیو بی سل

cubicle

کیوبی سل اتاقک های  کوچک کنار هم  از  پارتیشن  های کم ارتفاع در مجموعه هاز بزرگ اداری است.

Posted on