فریم پنجره

قاب فلزی در محل پنجره که درون سازه نصب و پنجره بر روی ان قرار گرفته نصب میشود

Posted on