شیر فلکه

Globe Valve

نوعی شیر برای تنطیم شدت جریان اب یا هر نوع سیال دیگر از کاملا بسته تا کاملا باز

شیر فلکه وسیله ایست برای تنظیم میزان عبور سیال از یک گذرگاه٬ که به صورت باز٬ بسته و یا ما بین این دو وضعیت قرار می شود و اجازه ی عبور سیال را به صورت مکانیکی صادر می کند.

 

شیر فلکه از کلمه ی valve در زبان انگلیسی مشتق شده که به معنای گلوگاه می باشد.

 

در یک سیستم انتقال سیال، شیرآلات نقش کلیدی دارند. زیرا از آنها برای مصارف قطع و وصل جریان، تغییر شدت جریان، و کنترل جریان استفاده می شود.

 

 

 

Posted on