سند شش دانگ

سندی که مالکیت تمام و کامل را مشخص میکند

به عبارتی زمانی که نام سند شش دانگ مطرح می‌ شود، مقصود سندی است که تماما به نام یک شخص می‌ باشد و فرد دیگری در مالکیت آن ملک، شریک نیست.

کلمه‌ ی شش دانگ اشاره به شش جهت شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا و پایین دارد.که نشان از مالکیت تام صاحب سند نسبت به ملک مربوطه دارد

Posted on