تحریر ترکه

تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است.

تحریر ترکه به معنای آن است که وقتی فردی فوت می کند باید میزان دارایی ها و همچنین میزان بدهی های او مشخص شود. بنابراین افراد ذی نفع یا ورثه می توانند برای ارائه دادخواست تنظیم ترکه اقدام نمایند.

Posted on