دفتر اسناد رسمی

محضر ، دفترخانه اسناد رسمی

محل ثبت قرار داد ها در ادراه ثبت اسناد رسمی و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات افراد.

Posted on