جعبه کلکتور

Manifold Boxes
جعبه  فلزی جهت محافظت و مراقبت از کلکتور و دیگر تاسیسات مربوطه استفاده می گردد.

Posted on