ایرواشر

Air washer
دستگاهی است برای تهویه هوا که در آن هوا در تماس مستقیم با قطرات آب قرار گرفته و تبادل جرمی و حرارتی بین آب و هوا به وجود می آید.

ایر واشر رطوبت هوا را تامین و می تواند  آلودگی ها را توسط فیلترها حذف نمایند.
ایرواشر به عنوان یک سیستم تهویه ای ، برای تنظیم رطوبت هوا و تهویه بهتر آن است.

Posted on