جک سقفی بتن

جک سقفی بتن در اجرای سقف بتنی  اعم از دال بتنی و تیرچه بلوک  بجای کفراژ بندی مورد استفاده قرار میگیردد.

معمولا  در صورتی که بار وارده بتن بیش از 1.5 تن نباشد به ازا هر متر مربع سقف یک جک سقفی کار گزاشته میشود

 

Posted on