اداره ثبت اسناد و املاک

اداره ای زیر نظر قوه قضائیه که ثبت  رسمی کلیه اسناد و قراردادها توسط دفاتر اسناد رسمی انجام میدهد.

Posted on