شیر کلکتور

نوعی شیر مخصوص که به کلکتور متصل میشود و جریان  آب را در مسیر های تعیین شده  قابل کنترل می کند

کلکتور و شیر کلکتور در جعبه کلکتور قرار میگیرد

Posted on