قالب تونلی بتن

Tunnel formwork

سیستم قالب تونلی بتن

در سیستم تونلی، دیوارها و سقف‌های بتن مسلح به‌صورت هم‌زمان آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی می‌شود

برای اجرای ساختمان‌های با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. نام تونلی به دلیل شکل تونلی قالب‌های فلزی هم‌زمان دیوارها و سقف‌هاست.

 

Posted on