لایتراکان

لیتراکان / LiTraCon

نام تجاری تولید کننده  بتن نور گذر.

light transmitting concrete

 

Posted on