سلامت سیمان

سلامت سیمان به توانایی خمیر سیمان سخت شده برای حفظ حجم خود پس از گیرش گفته می‌شود.
اگر سیمان در مرحله تولید بیش از اندازه حرارت ببیند و در درجه حرارت بسیار بالا پخته شود سلامت آن به مخاطره می‌افتد.
عدم سلامت سیمان یعنی انبساط و تغییر حجم غیرعادی آن که در اثر واکنش‌های اکسید کلسیم (آهک) آزاد، اکسید منیزیم و سولفات‌های کلسیم اتفاق می‌افتد.
سیمان‌هایی که چنین انبساط‌هایی را نشان می‌دهند سیمان ناسالم هستند.
چنین بتنی وقتی در قالب ریخته می‌شود و چنانچه انبساط خمیر سیمان رخ دهد باعث ترک ، خرابی و حتی منهدم شدن بتن خواهد شد.

Posted on