کوتینگ

Coating
پوشاندن.  انجام پوشش نهائی سطوح

عملیات پوشش دادن سطوح با مواد دیگر برای ایجاد ویژگی (زیبای ، صیقلی ، مات ) یا قابلیت خاص (جذب جوهر ) در آن سطح.

بصورت کلی کوت (Coat) به معنای پوشش  است.انواع کوتینگ ها و یا همان پوشش ها وجود دارند که هر کدام از آنها به منظور خاصی استفاده شده و ویژگی خاصی را به سطح می دهند.
مثلا در فرآوری سنگ با رزین سنگ را صیقلی میکنند. و با مواد خاص توانایی جذب و حفظ جوهر را به سنگ می دهد که قابلیت چاپ بروی سنگ را فراهم میکند.

Posted on