مگنت دربازکن آسانسور

Elevator Door Opening Magnet

مگنت درب آسانسور  قطعه‌ای است که وظیفه بازکردن درب آسانسور را در طبقات دارد.
از یک سیم پیچ مغناطیسی ، یک اهرم و یک جک تشکیل شده و بر روی کابین آسانسور و طرف قفل ایمنی درب طبقات نصب می شود .
فرمان بازشدن درب ، از طریق تابلو فرمان اسانسور به این قطعه انتقال داده می‌شود
هرگاه کابین آسانسور مقابل طبقه ای که در آن توقف دارد برسد ، مگنت درب باز کن آسانسور هم زمان با آسانسور از کار افتاده و اهرم آن که تحت فشار جک عمل می کند اهرم قفل را به عقب رانده و زبانه قفل از لنگه در بیرون آمده و اجازه باز شدن درب را می دهد.

مگنت درب بازکن آسانسور

Posted on