اعوجاج

پیچیدگی ، کجی ،  خمیدگی ، تاب دار ، موج دار ، انحنا

Posted on