پداستال

پدستال بخش زیرین  ستون فلزی است که رو پی اجرا و صفحه ستون روز ان نصب میگردد.

کوتاه است و نسبت به ستون  ابعاد بزرگتری دارد و ستون به روی ان نصب میشود.

در شمع کوبی هم پدستال  اجرا میشود

 

Posted on