شمع چوبی

شمع چوبی از تنه  درختان سالم،صاف و بلند می باشند سطح آن پس از کندن پوست،به دقت تراشیده شده است. حداکثر طول اغلب شمع های چوبی بین 10 تا 20 متر میباشد.چوبی که از ان به عنوان شمع استفاده می شود باید مستقیم،بدون درز و ترک و سالم باشد

Posted on