اجاره نامه

اجاره‌نامه / اجاره نامچه

به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین موجر و مستاجر تنظیم می‌شود که شامل مشخصات طرفین قرارداد و میزان اجاره بها و مدت اجاره و مورد اجاره و شرایط طرفین در آن می باشد.

Posted on