وجه التزام

مبلعی که در برخی قرار دادها پیش بینی میشود در صورت عدم  انجام‌ تعهدات هر یک از طرفین ، مجبور به پرداخت به طرف مقابل میباشد.وجه التزام یکی از شروط صمن عقد می باشد.  این شرط میتواند هر توافقی که از منطر قانون منعی ندارد ، باشد.
در کلیه معاملات خصوصا قرار دادهای ملکی طرفین میتوانند وجه التزام را تا هر مبلغی تعیین کنند.
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی این مبلغ مقطوع میباشد.

خسارت عدم اجرای تعهد و وجه التزام دو مقوله متفاوت است .

اگر خسارتی در نتیجه عدم انجام تعهد به طرف مقابل وارد شود ، علاوه بر وجه التزام خسارت هم دریافت میشود.

از جمله تفاوت های وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه ، آن است که وجه التزام ، در متن قرارداد تعیین شده و مبلغ مشخص و ثابتی دارد و متعهد باید پرداخت کند ، اما خسارت تاخیر تادیه ، در متن قرارداد پیش بینی نشده است و در صورت وجود شرایط لازم توسط کارشناس تعیین شده از طرف قاضی ، تعیین و حکم به پرداخت آن صادر می کند .

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تأدیه

وجه التزام برای تعهدات غیرپولی و خسارت تاخیر تأدیه برای تعهدات پولی است. ضمن اینکه برای دریافت وجه التزام باید قرارداد وجود داشته باشد اما مبنای دریافت خسارت تاخیر تأدیه قانون است و نیازی به وجود قرارداد نیست.

 

 

 

Posted on