تعهد

  1. به عهده گرفتن

خود را موطف کردن به انجام یا انجام ندادن کاری.

هر تعهدی دو طرف دارد متعهد و متعهد له

 

Posted on