صفحه ستون

بیس پلیت  قرار گرفته روی پی که وظیفه آن اتصال ستون ها را در اسکلت فلزی به پی ساختمان می باشد
و بار ساختمان از طریق ستون ها به پی منتقل می دهد. صفحه ستون ضمن افزایش سطح تماس ستون با پی ، سبب می گردد توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحمل برای بتن باشد.

صفحه ستون پس از بتن ریزی باید به نحوی روی پی قرار گیرد که کاملا به آن چسبیده باشد و هیچ فاصله ای بین صفحه ستون و پی وجود نداشته باشد.

 

Posted on