شمع مرکب

شمع مختلط
در شمع مرکب، قسمتهای فوقانی و تحتانی شمع از دو مصالح مختلف   ساخته می شوند. قسمت تحتانی فولاد یا چوب و قسمت فوقانی بتن درجا می باشند.

Posted on