ماله کشی

عملیات رفع  اشکالات سطوح گچ کاری یا سیمان کاری شده یا پوشیده از بتن   شامل :  صاف کردن ، تراز کردن ، رفع حفره و ترک ها ، صیقلی و پرداخت سطوح بوسیله ماله .

Posted on