متعهدله

متعهد له کسی است که تعهد فرد متعهد  به نفع او می باشد.

Posted on