متعهد

کسی که تعهدی بر عهده او قرار گرفته است

Posted on