شمع اتکایی

اگر بستر سنگی و یا لایه خیلی متراکم درعمق قابل دسترس قرار داشته باشد،

شمع را می توان تا آن لایه ادامه داد و بار شمع به آن انتقال  لایه انتقال می یابد به همین علت به این شمعها ،اتکائی می گویند.

تعیین طول شمع از روی گمانه های حفر شده ، انجام میگردد.اگر به عوض بستر سنگی،یک لایه ی سخت و نسبتاً متراکم درعمق منطقی قرار داشته باشد،شمع را می توان چند متر در لایه سخت ادامه دارد

Posted on