بیس پلیت

صفحه ستون / Base plate

صفحات فلزی که در  فونداسیون  کار گذاشته میشود تا   ستون فولادی  برروی آن جوشکاری شود

Posted on