شمع کوب

Pile driver

دستگاه شمع کوب وسیله ای  برای کوبیدن شمع چوبی فلزی در زمین می باشد که از خاصیت ضربه زدن استفاده می‌کنند .

انواع شمع کوب

  • شمع کوب بخاری
  • شمع کوب دیزلی
  • شمع کوب هیدرولیکی
  • شمع کوب ارتعاشی

 

Posted on