ماله موتوری

ماله ای که با یک موتور برقی یا بنزینی کار میکند و با آن عملیات ماله کشی را انجام می دهند.

انواع ماله موتوری

Posted on