مبدل

تبدیل کننده .

از منظر حقوقی ، در معاملات مورد معامله و ثمن معامله هردو پس از انجام معامله بدل محسوب میگردد و هریک مبدل دیگری است.

Posted on