قرقره

قرقره چرخی است که در میان لبه‌های خود شیاری دارد برای نگهداشتن طناب یا کابل. قرقره یک ماشین‌های ساده است و معمولاً برای کاهش نیروی لازم برای کشیدن یا بلند کردن بارها طراحی می‌شوند.

معادل انگلیسی : Pulley

Posted on