قفل درب لولایی آسانسور

elevator door lock

قطعه ای مکانیکی  که در آسانسور نیمه اتوماتیک و با درب لولایی آسانسور بکار رفته که منجر به قفل شدن و یا باز شدن درب آسانسور میشود.وجود قفل درب آسانسور جزو قطعات ایمنی و اجباری آسانسور می باشد .
بسته به جهت باز و بسته شدن درب ، قفل درب لولایی آسانسور راست باز شو و قفل درب لولایی آسانسور چپ باز شو ، نصب میگردد.

این قفل از باز شدن درب لولایی وقتی که کابین آسانسور در طبقه نیست جلوگیری می کند و همچنین از حرکت کردن آسانسور در زمان باز بودن درب  کابین آسانسور  جلوگیری می کند.
قیمت قفل درب لولایی آسانسور بستگی به نوع و مارک قفل درب لولایی آسانسور دارد.

قفل درب آسانسور

Posted on