بالکن

معادل انگلیسی : Balcony

بالکن  از الحاقات آپارتمان ها است مساحت بالکن در مساحت آپارتمان ذکر شده و محاسبه میشود.
بالکن  دارای سقف است و از یک طرف یا دو طرف رو به فضای بیرون دارد.

معمولا بالکن ها حداقل از یک طرف رو به فضای بیرونی است. و از دو طرف و سه طرف نیز ممکن است باز باشد. بالکن هایی که از سه طرف باز است مانند یک بیرون زدگی از ساختمان به نظر می‌رسد.
در قسمت های بسته نیز معمولا از دیوار ، یا نیم دیوار و یا ترکیب آن استفاده شده است.

بالکن با تراس و ایوان تفاوت دارد

 

Posted on