ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی

در صورتی که متعهد از سپردن وجه الضمان نزد متعهد له اطمینان ندارد . وجه نقد نزد یک بانک بعنوان واسط سپرده میشود . بانک ها برای  تسهیل کردن این امر بجای در یافت پول نقد معادل آن چک ، سفته و یا اسناد ملکی نیز می پذیرند.

ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (ضمانت خواه یا مضمون عنه) تعهد می کند بدون هیچ قید و شرط، عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به منقاضی است به ذینفع (مضمون له) یا به حواله کرد او پرداخت کند؛

ضمانتنامه بانکی  بر پایه عقد ضمان و پذیرش پرداخت بدهی بدهکار استوارند، و اسنادی هستند که پشتوانه مالی آنها را متقاضی ضمانت نامه تامین می کند.

ضمانتنامه بانکی بنا بر درخواست متقاضی (ضمانت خواه) گویند و مبنای آن قراردادی است که قبلا بین ضمانت خواه و ذینفع ضمانتنامه منعقد شده است.

به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه ” شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد

انواع ضمانت نامه بانکی:

1- ضمانت نامه های مناقصه یا مزایده

TENDER (BID) BOND GUARANTEE

برای شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده های سازمان ها و موسسات دولتی ، تا درصورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده و انصراف از آن، ذینفع ضمانت نامه بتواند از آن استفاده کند.

 

2- ضمانت نامه ریالی تعهد پرداخت

PAYMENT GUARANTEE

این ضمانت نامه  به منظور انجام قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طرف بانک صادر می شوند.

 

3- ضمانت نامه گمرکی

CUSTOMS GUARANTEE

در صورتی که وارد کنندگان کالا ها نتواند حقوق گمرکی را نقدی پرداخت کند، این نوع ضمانتنامه را با سررسید های معین نزد گمرک می سپارد.

 

4- ضمانت نامه های پیمان

TREATY GUARANTEE

به درخواست‌پیمانکارانی  که دولت به عنوان کارفرما اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی را به عهده انها می گذارد.

 

5- ضمانت نامه حسن انجام تعهد

PERFORMANCE BOND GUARANTEE

این نوع ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و انجام تعهدات در موعد مقرر را ضمانت کند.

6- ضمانت نامه پیش پرداخت

ADVANCE PAYMENT GUARANTEE

صمانت نامه ای که بابت مبلعی که توسط کارفرما جهت تجهیز کارگاه یا تکمیل لوازم مورد نیاز جهت عملیات، بعنوان‌پیش پرداخت  به پیمانکار پرداخت می کند و

 

7- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

RETENTION GUARANTEE

کارفرما برای تضمین حسن انجام کار، مبالغی را از پیمانکار دریافت می کند. این مبلغ ده درصد از صورت وضعیت های پیمانکار است؛ این مبالغ در حسابی نزد کارفرما نگهداری می شود.

 

8- ضمانت نامه ریالی حسن انجام کار

PERFORMANCE BOND GUARANTEE

صمانت نامه ای که پس از پایان عملیات و انجام پروژه، کارفرما از پیمانکار  می گیرد که صحت انجام عملیات و سلامت اجرای پروژه را تضمین می کند؛

شرایط صدور ضمانت نامه بانکی

برای صدور ضمانتنامه های مختلف، بانکها وثایق متعددی بر اساس توان پرداخت متقاضی ضمانت نامه دریافت می کنند که معمولا یک یا ترکیبی از وثایق ذکر شده در ذیل می باشند از مشتری اخذ می شود:

الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یا اوراق قرض الحسنه یا حساب های ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها.

ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی.

ج) سفته با ضمانت قابل قبول بانک، اموال غیرمنقول، برگ وثیقه ی انبارهای عمومی مربوط به کالا، سهام شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده باشند، کشتی و هواپیما.

 

 

 

 

 

 

انواع ضمانت نامه بانکی

Posted on