تراس

بهار خواب

در معماری به فضایی غیر مسقف و بدون سقف در طبقات بالا گفته میشود . این فضا مثل حیاط است و روی سقف طبقه پایین قرار گرفته مساحت آن در مساحت آپارتمان اضافه نمیشود.
تراس با بالکن و ایوان تفاوت دارد

 

 

 

Posted on