قید موازی

قطعه فلزی که از تسمه ۹میلی متر برای وصله  کردن دو تیر Iتیرآهن IPE بکار می رود.

Posted on