ایجاب

ایجاب پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است.
شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‎نماید موجب نامیده می‎شود.

 

ایجاب و قبول

Posted on