جوشکاری

Welding

اتصال دائمی قطعات فلزی و غیر فلزی  که با حرارت دادن و ذوب ماده انجام میشود.

شعله گاز، قوس الکتریکی، لیزر، پرتوی الکترون، اصطکاک، و امواج مافوق صوت. و … از انواع روش هایی است که برای ایجاد حرارت مورد نیاز جوشکاری از منابع انرژی متعددی می‌توان استفاده میشود.

جوشکاری قطعات

جوشکاری فلزات
جوشکاری پلاستیک

جوشکاری سرامیک

 

 

 

 

Posted on