درز انبساط

درز ژوئن

برای جلوگیری از انقباض و انبساط سازه بتنی بزرگ مثل پل ها و یا دو ساختمان متصل شده  قدیمی و نوساز  و یا ساختماتی که طول بنا در مقایسه با عرض آن از یک سوم بیشتر باشد یا بناهایی که از چند بلوک تشکیل شده اند در محل اتصال درزی تعبیه می شود که به آن درز انبساط گویند

باید ازای هر ۵۰ متر طول باید یک درز در نظر گرفته شود و ابعاد درز ایجاد شده باید در حدود ۲ تا ۵ سانتی متر باشد و هرگز نباید در بین درزها از مصالح ساختمانی فلزی و … استفاده شود. نکته مهم این است که درز ها باید کاملا” مجزا بوده و برای پر کردن آنها باید از مصالح انعطاف پذیر استفاده کرد.

درز انبساط حین نصب جدول بتنی هم بین قطعات لحاظ میشود. تا از فشار متقابل و تخریب جلوگیری نموده و از طرفی امکان تعمیر قسمتی از جدول را فراهم میکند.

Posted on