اهلیت

صلاحیت و توانائی شخص برای دارا شدن حق و به کار بردن حقوقش که به موجب قانون دارا شده است.

بر اساس ماده 211 قانون مدنی افردی اهل محسوب شوند، که بالغ و عاقل و رشید باشند.

صفت کسی که دارای جنون ، سفه ، ورشکستگی وسایر موانع محرومیت از حقوق ( کلاً وبعضاً ) نباشد ، در مقابل حجر به کارمیرود .

بعنوان مثال :

مجنونین و دیوانگان، سفها و کم‌خردان و کودکان قبل از رسیدن به سن قانونی از اهلیت برای اعمال بخشی یا تمامی حقوق خود برخوردار نیستند.

Posted on