عقد بیع

عقد ی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می دهد چیز دیگری می گیرد

 

Posted on